Eesti Pangaliit

EU-makse

Sissejuhatus

Eesti lõimumine Euroopaga on toonud endaga kaasa aktiivsema majandustegevuse ja koostöö Eesti ja Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahel. Just EL-i siseturu väljakujundamine ja edusammud täieliku majandus- ja rahaliidu suunas põhjustavad kaubanduse ja inimeste liikumise kasvu. Üha kasvava välissuhtluse tingimustes on suurenenud ka kapitali liikumine nii Eestisse kui ka siit välja.

Majandus- ja rahaliidu õnnestumiseks on väga oluline, et üksikisikud ja ettevõtted, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, saaksid teha ülepiirilisi makseid ühest EL-i osast teise kiiresti, usaldusväärselt ja odavalt.

Arveldustes, mis on üks finantssektori tähtsamaid valdkondi, on Euroopa Liidu ja pangandusüldsuse eesmärk luua efektiivne Ühtne Euromaksete Piirkond ehk SEPA (Single Euro Payments Area), mille täielik rakendamine tooks endaga kaasa siseriiklike ja EL-i siseste maksete tingimuste ühtlustumise. Nimetatud ühtlustumise üheks eelduseks on maksete täisautomatiseeritud töötlemist (STP) võimaldavate standardite juurutamine EL-i liikmesriikides. Üheks komponendiks nimetatud standardites on just rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN.

2004. aastast alates on igal eesti kommertspangas oleval kontol olemas oma IBAN. IBAN-i standard on rakendatud 27 Euroopa riigis, mille tulemusena on ühtlustunud rahvusvahelises arvelduses kasutatavate kontonumbrite koostamise põhimõtted. IBAN-i kasutamine ülepiiriliste maksete edastamisel vähendab viivituste ja vigade arvu. Raha jõuab ühest riigist teise kiiremini ja pikemas perspektiivis ka odavamalt. Samuti on kõigil Eesti pankadel olemas rahvusvaheline tunnuskood ehk BIC-kood.

EU-makse
 
EU-makse on makse saajale, kelle konto asub Euroopa Liidu liikmesriigis asuvas krediidiasutuses (või Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Gibraltaril, Guadeloupes, Martinique’is, Prantsuse Guajaanas) ning EU-makse teostatakse eurodes.
EU-makse tingimused
  • Makse valuuta on euro;
  • Makse kulud „ Kulud kahasse” (SHA), st kulud jaotuvad võrdselt makse teostaja ja makse saaja vahel);
  • Makseviis „Tavaline”;
  • Maksekorraldusel on märgitud saaja korrektne IBAN ehk rahvusvaheline kontonumber;
  • Maksekorraldusel on märgitud saaja panga BIC kood;
  • Täidetud „selgituse“ lahter;
 
IBAN ja BIC ning nende kasutamine

Eestis võeti IBAN kasutusele 1.jaanuaril 2004. Kõik Eesti pangad genereerisid kõikidele oma klientide kontodele IBAN-id. Varem kehtinud kontonumbrid jäid kasutusele siseriiklike maksete tegemiseks.

IBAN on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas kui selles riigis on kasutusel IBAN-i standard. IBAN on seega olemasoleva kontonumbri standardvorm rahvusvaheliseks kasutuseks. Peale saaja kontonumbri sisaldab IBAN ka saaja riigi ja panga tunnust.

BIC-kood (tuntud ka SWIFT-koodina) on 8 või 11-kohaline tähtede (või tähtede ja numbrite) kombinatsioon, mis võimaldab üheselt identifitseerida panga, kus kliendi konto asub.

Kui välispartner soovib teile makset teha, peab ta rahvusvahelisele maksekorraldusele kirjutama teie konto IBAN-i ja teie panga BIC ehk SWIFT-koodi.

Rahvusvaheline makse jõuab Eestisse ka siis, kui teie välispartner kasutab IBAN-i asemel teie siseriiklikku kontonumbrit. Samas tagab IBAN-i ja BIC-i kasutamine maksjale tema pangas soodsamad tingimused, sest IBAN-i ja BIC-i mittekasutamise korral on pangal õigus rakendada lisatasu. Seetõttu soovitavad pangad oma klientidel edastada välispartnerile just IBAN-i ja panga BIC-koodi.

Kui sooritate makset oma välispartnerile riiki, kus on rakendatud IBAN-i standard, siis kasutage tema konto IBAN-it ja tema panga BIC-i.

Eesti IBAN on 20-kohaline: 6-kohaline IBANi päis, millele järgneb 14-kohaline siseriiklik kontonumber. Juhul kui kliendi kontonumber on lühem kui 14 kohta, lisatakse selle ette vajalik arv nulle. IBAN-i päis algab kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), seejärel tuleb kahekohaline kontrolljärk, millele järgneb kahekohaline pangakood.

Siseriiklik kontonumber: 99 1234 5678 9012
Eesti IBAN: EE90 9999 1234 5678 9012Päises sisalduv kontrolljärk arvutatakse välja IBAN-i väljastanud panga poolt. Kuna IBAN-i kontrolljärgu arvutamise valem on kõikjal ühesugune, saavad kontonumbri õigsust kontrollida nii makset algatav pank kui ka korrespondentpangad, kes on makse edastamisega seotud.