Eesti Pangaliit

Töötajate isiklike väärtpaberitehingute tegemise põhimõtted

Töötajate isiklike väärtpaberitehingute tegemise põhimõtted (põhimõtted) kohalduvad Eesti krediidiasutustele ja välisriigi krediidiasutuste Eesti filiaalidele, kes osutavad investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuseid (turuosalised). Turuosalised rakendavad põhimõtteid avalikkuse ning Finantsinspektsiooni või teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutuste (finantsjärelevalve) usalduse tagamiseks ning suurendamiseks.

1. Turuosaline võtab kasutusele meetmed tööülesannete täitmisel omandatud informatsiooni väärkasutamise vältimiseks ning käitumise ennetamiseks, mis võimaldab teda selles kahtlustada või kõigutada usaldust turuosalise vastu. 
 

2. Turuosaline kehtestab õigusaktides ettenähtud sise-eeskirjad ning rakendab tõhusaid meetmeid nende täitmiseks. Muuhulgas reguleeritakse sise-eeskirjadega nõuded töötajate poolt ja jaoks tehtavatele väärtpaberitehingutele.

   

3. Põhimõtted kohalduvad


3.1  töötajatele, kellel on juurdepääs teabele, mida on võimalik käsitada siseteabena. Kui teabele juurdepääsu piiramine on organisatsiooniliste või tehniliste lahenduste tõttu raskendatud ning teabe liikumist ei ole võimalik täielikult kontrollida, laienevad põhimõtted eranditult kõikidele töötajatele;

3.2  väärtpaberitehingutele (st tehingutele väärtpaberituru seaduse § 2 lõikes 1 loetletud väärtpaberitega), mis on tehtud isiklikult või kolmanda isiku poolt või vahendusel (nt äriühing, milles töötaja omab olulist osalust, mille juhtorgani liige ta on või mida ta kontrollib, samuti töötaja lähedane ning muu isik, kelle kaudu töötaja tehinguid teeb) töötaja jaoks;
3.3  väärtpaberitehingutele olenemata nende tegemise kanalist, so nii tööandja kui ka teiste turuosaliste vahendusel tehtavatele tehingutele.
 

4. Põhimõtted ei kohaldu

4.1  väärtpaberitehingutele, mis tehakse portfellivalitsemise teenuse raames, kui tehingule ei eelne sellega seonduvat teabevahetust töötaja ja teenuse osutaja vahel;
4.2  väärtpaberitehingutele, mis tehakse investeerimisfondide seaduses sätestatud eurofondide aktsiate või osakutega või muude investeerimisfondide aktsiate või osakutega juhul, kui finantsjärelevalve teostab investeerimisfondi üle järelevalvet ja investeerimisfondile kohaldatakse eurofondiga samaväärsed riskide hajutamise nõudeid varade investeerimise suhtes ning töötaja ja mis tahes muu isik, kelle arvel tehing tehakse, ei ole nimetatud investeerimisfondi juhtimisega seotud.
 

5. Töötaja õigused, kohustused ja soovituslik käitumine

5.1  töötajal on tõhusa järelevalve tagamiseks soovituslik teha isiklikke väärtpaberitehinguid tööandja vahendusel. Töötajal on kohustus viivitamata teavitada tööandjat tehingutest, mis on tehtud teiste turuosaliste vahendusel ning tehingutest, mis on tehtud tööandja vahendusel, kui tööandjal ei ole võimalik ise neid kindlaks teha;
5.2  töötajal on keelatud võõrandada reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpabereid enne ühe kuu või muu, turuosalise poolt määratud, tähtaja, mis arvestab turu praktikaga ning tagab avalikkuse ning finantsjärelevalve usalduse turuosaliste vastu, möödumist omandamisest. Erandina eelnevast on varasem võõrandamine lubatud kahjumi vältimiseks, so kui väärtpaberite võõrandamise hind on väiksem kui oli nende omandamise hind;
5.3  investeerimisanalüütikul on keelatud teha isiklikke tehinguid nende väärtpaberitega, mida investeerimisanalüütiku koostatud investeerimissoovitus, sh investeerimisanalüüs puudutab, kui investeerimisanalüütiku püsivate tööülesannete hulka kuulub neid väärtpabereid puudutavate investeerimissoovituste koostamine, so emitendid ja väärtpaberid, mida investeerimisanalüütik „katab”. Turuosalisel on õigus kalduda nimetatud piirangust kõrvale üksnes siis, kui see ei kahjusta usaldust tööandja vastu ega avalikkuse ja finantsjärelevalve ees;
5.4  turutegijaks oleva turuosalise töötajad, kes on otseselt seotud nimetatud funktsiooni täitmisega, ei tohi teha isiklikke tehinguid nende väärtpaberitega, mille suhtes turuosaline turutegijaks on;
5.5  töötajal, kes on kohustatud järgima isiklike väärtpaberitehingute põhimõtteid, on osalemine avalikel investeerimisalastel võistlustel lubatud üksnes siis, kui ta osaleb mängus oma nime all, ei osale auhindade jagamisel ega kahjusta oma tegevusega usaldust tööandja vastu ega avalikkuse ja finantsjärelevalve ees.
 

6. Turuosalise õigused ja kohustused

6.1  turuosalisel on õigus kehtestada reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaberitele, millele laieneb tähtajaline hoidmiskohustus, geograafiline piirang lähtuvalt äritegevuse iseloomust (nt Eestis, Balti riikides, Euroopa Majanduspiirkonnas või mujal maailmas kauplemisele võetud väärtpaberid);
6.2  turuosalisel on kohustus kontrollida töötajate isiklike väärtpaberitehingute nõuetelevastavust. Kontrolli meetodi (nt isiklikust tehingust teavitamine, eelnev nõusolek või turuosalise poolt kindlaks tegemine) üle otsustamisel lähtub turuosaline organisatsiooniliste ja tehniliste lahenduste iseärasustest;
6.3  turuosalisel on õigus kehtestada ülalkirjeldatust rangemaid piiranguid;
6.4  turuosaline, kes ei järgi põhimõtteid, peab seda teise turuosalise nõudmisel põhjendama;
6.5  usaldusväärusese tagamiseks peab turuosaline arvestama turu õiguspärase praktikaga. 
 
 
 Jõustunud 1. detsembril 2010.a.