Pangaliidu strateegilised eesmärgid 2016-2018

1. Pangandussektori laitmatu maine ja tarbijate usaldus

  • Sektori usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kindlustamine nii klientide kui Eesti kui välispartnerite silmis
  • Eneseregulatsiooni, laitmatu juhtimiskultuuri ja eluterve konkurentsi arendamine
  • Talitluspidevuse, elektrooniliste lahenduste standardite ja turvalisuse kindlustamine/tagamine

2. Pangandussektori jätkusuutlikkus

  • Kaasaegse õiguskeskkonna kujundamine sh Euroopa Liidu regulatsioonide ja rahvusvaheliste kokkulepete otstarbekas ülevõtmine
  • Mõistliku administratiivkoormuse hoidmine
  • Pangateenuste innovatsiooni toetamine

3. Tarbijasuhted ja – teadlikkus

  • Vastutustundliku laenamise põhimõtete tähtsustamine klientide seas
  • Eestimaalaste finantskirjaoskuse arendamine
  • Lepingutingimuste lihtsuse, selguse ja läbipaistvuse kindlustamine

Pangaliit peab oluliseks, et Eesti pangandussektor oleks usaldusväärne ja läbipaistev nii Eesti kui välispartnerite silmis.

Pankade kõrge kapitaliseeritus ja vajalikud tagatissüsteemid peavad tagama pangaklientide hoiuste kaitstuse ja andma kindluse, et pankade probleemide lahendamiseks ei kasutata maksumaksja raha. Liidu eesmärk on, et tagatisskeemidesse kaasataks vahendeid määral, mis ühelt poolt oleks piisav hoiustajate usalduse ja turvatunde tagamiseks ja teiselt poolt tagaks võrdse(ma)d konkurentsitingimused teiste EL krediidiasutustega.

Pangaliit toetab erinevaid tegevusi tagamaks, et meie pangandussüsteemi ei kasutataks rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning et selleks oleksid pankades kasutusel riskikontrollimeetmed, mis vastavad lisaks Eesti õigusaktidele ka rahvusvaheliste organisatsioonide juhistele ning partnerpankade nõuetele. Pangaliit toetab tegevusi, mis on suunatud sellele, et pangad ei võtaks riske, mis võiksid avaldada negatiivset mõju sektori turvalisusele ja usaldusväärsusele.

Pangaliit toetab riiklikke initsiatiive, mille eesmärgiks on äri- ja maksukultuuri tõstmine. Näiteks panustab liit õiguskeskkonna loomisesse, mis tagaks maksude parema laekumise nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil. Liit panustab pangaklientide teadlikkuse tõstmisesse sellega kaasnevate täiendavate kohustuste täitmise vajalikkuse osas.

Pangaliit toetab tegevusi, mille eesmärgiks on rakendada pankades sisemisi protseduure, mis tagaksid eraklientide isikuandmete ja korporatiivklientide äriinfo kaitse ja väldiksid ka näiliseid ärikonflikte.

Pangaliit toetab sektori iseregulatsiooni, mille eesmärk on kokku leppida tehnilistes ja turvastandardites, maandada võimalikke huvide konflikte ning edendada head pangandustava. Heast pangandustavast kinnipidamine peab muuhulgas tagama korrektsuse pankade omavahelisel suhtlemisel, pangatoodete reklaamimisel ja müümisel ning toetama ausat ja elutervet konkurentsi.

Pangaliit toetab pankade koostööd eesmärgil, et klientidele pakutavad teenused oleksid turvalised ja et oleks tagatud talituspidevus. Samas toetab liit uute innovaatiliste ning tarbijale lihtsate, mugavate ja turvaliste toodete ja teenuste turule toomiseks. Muuhulgas toetab liit niisuguste lahenduste kasutusele võtmist, mis hoiavad kokku klientide ressursse, tagavad arvete õigeaegset maksmist ja vähendavad seeläbi makseraskustesse sattumise riski. Pangaliit tunnustab parimaid lahendusi innovatsioonipreemiaga.

Pangaliit panustab koostöösse õigusloome eest vastutavate ametkondadega eesmärgiga kujundada Eestis kaasaegne õiguskeskkond. Tagamaks EL regulatsioonide mõistlik ülevõtmine pakub liit oma partneritele pangandusalast ekspertiisi ja toetab tegevusi, mis on suunatud erinevatest administratiivsete meetmete rakendamisest tuleneva ühiskondliku kulu vähendamisele. Liit toetab ka riigi initsiatiivi bürokraatia vähendamiseks ettevõtlussektoris ning teeb nullbürokraatia projekti raames koostööd EP ja FI-ga optimeerimaks pangandusaruandlust.

Lisaks pankade poolt vastutustundliku laenamise põhimõtete rakendamisel peab liit oluliseks, et eesti inimeste finantsvõimed ja kohustused oleksid jätkusuutlikud ning inimeste finantskäitumine ei tekitaks probleeme nende rahaasjades. Sellel eesmärgil panustab liit Eesti elanike, eelkõige noorte finantskirjaoskuse edendamisse korraldades koostöös pankadega koolitusi koolinoortele ja tõstes teadlikkust koostöös meediaga.

Liit peab oluliseks, et eesti inimesed koguksid piisavalt rahalisi puhvreid oma vajaduste rahuldamiseks erinevatel eluetappidel. On oluline, et niisugune säästmine toimuks konkreetsele inimesele sobival riskitasemel. Niisugust lähenemist toetava pangateenuse kõrge kvaliteedi tagamiseks panustab liit üle-baltilise koolitamise ja litsentseerimise süsteemi loomisesse ja toimimisse.

Liit püüab leida võimalusi, kuidas vähendada bürokraatiat ja tõsta läbipaistvust panga ja tarbija vahelistes suhetes. Sellel eesmärgil töötab liit selle nimel, et panga ja tarbija vahelised lepingud oleksid lihtsamad, läbipaistvamad ja selgemad tagamaks, et lepingutingimused oleksid võrdselt arusaadavad mõlemale lepingupoolele.