Pressiteade: Pangaliit: võlakaitse eelnõu vajab mitmeid parandusi

03 mai 2010

Eesti Pangaliit
Pressiteade
04. mai 2010

Pangaliit: võlakaitse eelnõu vajab mitmeid parandusi

Pangaliidu hinnangul vajab võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu mitmeid parandusi ja põhjalikumat mõjude analüüsi.

Riigikogus täna arutlusele tulev võlgade ümberkujundamise seaduse eelnõu avaldab ulatuslikku mõju eraisikute võlasuhtele praktiliselt kõikide võlausaldajatega. Pangaliidu hinnangul ei ole eelnõu ettevalmistamisel määratletud selget probleemkohta, mida seadusega leevendada soovitakse, samuti ei sisalda praegune eelnõu piisavat mõjuanalüüsi ega kulude arvestust riigi (sh kohtute töökoormus) ega teiste protsessiosaliste jaoks. Pangaliidu seisukoht on, et seadus peab olema suunatud nende õigussuhete korrastamisele, mis muidu ei toimi  ega tohi kindlasti  tekitada täiendavat segadust ning võimaldada õiguste väärkasutust.

Pangaliidu juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul on pangad seisukohal, et võlgade ümberkujundamise menetluse raames tohiks vähendada ainult viiviseid ja leppetrahve, kuid põhinõue peab jääma puutumata. „Kindlasti peab eelnõu lähtuma ka põhimõttest, et tagatisega nõuet saab vähendada ainult võlausaldaja nõusolekul,“ lisas Rehe

Ühtlasi on Pangaliit õiguskomisjoni töörühmale teinud ettepaneku, et võlgade ümberkujundamise menetluses peab olema kohustuslik sõltumatu  nõustaja määramine. „Nõustaja ülesanne on tagada menetluse objektiivsus ning kontrolli teostamine võlgniku tehingute, varade ja võlgade ümberkujundamise kava täitmise üle. Problemaatiline on ka asjaolu, et eelnõus ei ole kirjas eraisiku võlgade ümberkujunduskava kinnitamise ja kestvuse tähtaegu“, selgitas Aivar Rehe.

Võlakaitse eelnõu vastuvõtmisega ei tohiks liigselt kiirustada. Uue menetluse eduka toimimise eelduseks on kvaliteetne õigusloome, samuti on vaja täiendavat aega  kohtusüsteemi ja nõustajate ettevalmistamiseks. Pangaliit tervitab õiguskomisjoni otsust lükata võlakaitse seaduse jõustumistähtaeg aastasse 2011, kuid soovitab  kaaluda seaduse jõustumise edasilükkamist veel poole aasta võrra

Lisainformatsioon:
Aivar Rehe
Eesti Pangaliidu juhatuse esimees
Tel: 5166056
E-mail: aivar.rehe@sampopank.ee